top of page

תרומות

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי:

לתרומה באמצעות העברה בנקאית:

מספר תאגיד 580461689

לב אחד- סיוע אזרחי בחירום (ע"ר)

מספר חשבון 137135

סניף 520

בנק מזרחי

למשלוח המחאות:

תא דואר 3395
מיקוד 9103302, ירושלים

 

התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

לתרומה

bottom of page