top of page

לב אחד, אודות הארגון

מידע כללי

ארגון לב אחד נוסד מתוך ההבנה כי, בשעות חירום, רתימת האזרחים להתנדבות פעילה יש בכוחה להוציאם ממעגל הקרבנות הפסיביים, ליצור חוסן חברתי אזרחי ולהעניק לרשות המקומית מכפלת כוח דרמטית - ובלבד שהאזרחים המתנדבים יהיו מאורגנים ומופעלים באופן אפקטיבי ומנוהל. 

logo Lev Echad.png

האמצעי - מודל הפעלה מקצועי

 

בשעת חירום, מעמיד ארגון לב אחד לפקודת רכז המתנדבים ברשות המקומית מערך גיוס והפעלה מקצועי ומסור.

המערך, הכולל רכזי מתנדבים, רכזי משימות ולוגיסטיקה, ומרכז גיוס מתנדבים, מאפשר לרכז המתנדבים ברשות המקומית להפעיל, באופן מיטבי, אלפי מתנדבים בו זמנית. 


קבוצות מאורגנות, תושבים עצמאים ומתנדבים מבחוץ פועלים כולם תחת מטה שליטה אחד, נותנים מענה לצרכי הרשות המקומית ומתמודדים עם רבבות האתגרים האזרחיים שנוצרים עם פרוץ מצב החירום. 

הרשות המקומית - בסיס החוסן הקהילתי

 

בשעת חירום, מעמיד ארגון לב אחד לפקודת רכז המתנדבים ברשות המקומית מערך גיוס והפעלה מקצועי ומסור.

 

המערך, הכולל רכזי מתנדבים, רכזי משימות ולוגיסטיקה, ומרכז גיוס מתנדבים, מאפשר לרכז המתנדבים ברשות המקומית להפעיל, באופן מיטבי, אלפי מתנדבים בו זמנית. 


קבוצות מאורגנות, תושבים עצמאים ומתנדבים מבחוץ פועלים כולם תחת מוטת שליטה אחת, נותנים מענה לצרכי הרשות המקומית ומתמודדים עם רבבות האתגרים האזרחיים שנוצרים עם פרוץ מצב החירום. 

מתכוננים בשגרה

 

בימי שגרה פועל הארגון בהתמדה להידוק הקשר המקדים בין הרשויות למובילי המתנדבים, ובד בבד להכשרה ומיקצוע של מתנדבים.

 

בד בבד פועל הארגון להנחלת עקרונות הפעלת המתנדבים בחירום לגופי התנדבות נוספים, וללמידה מניסיונם שלהם, מתוך רצון ליצור תורת הפעלה לאומית אחת, יעילה ומנוסה, להתנדבות אזרחית בחירום.

כל זאת במטרה ליצור רמת מוכנות גבוהה, שתתורגם במהירות לפעילות התנדבותית בשטח בשעת חירום.

לוגו לב אחד

לב אחד היום ומחר

מלבד שלוש משרות בשכר, נשענת כל פעילות לב אחד על התנדבות מלאה, הכוללת את חברי ההנהלה וחברי המטה המבצעי.

 

לאור לקחי אירועי החירום הקודמים, ולנוכח גודל האתגרים והסכנות אשר עשויים להתממש באזור, ממשיך הארגון לפעול במסירות לשיפור התשתית הארגונית והמבצעית ברשויות השונות, ולהנחלת תורת ההפעלה של הארגון לגופי המתנדבים השונים ברחבי הארץ.


לב אחד הוא ארגון המתנדבים היחיד בישראל אשר ייעד את עצמו להפעלת מתנדבים בחירום. אנו מאמינים כי הערבות ההדדית היא קו ההגנה הראשון של החברה הישראלית. חברה אשר יודעת להתייצב לפקודה ברגעי משבר, היא חברה חזקה ואיתנה, ששום איום לא יוכל לה.

פעילות מבצעית

פעילות מבצעית

רוצה לקחת חלק? 

לב אחד הינו מלכ"ר (מוסד ללא כוונת רווח), תרמו ללב אחד.

bottom of page